FisBox / Fiscal memory / Fiscal printer


Servisná prehliadka

11.11.2015

Povedzme si na rovinu: servisné prehliadky fiskálnych zariadení sú zbytočnosť. Neslúžia k ničomu inému, len k šikanovaniu podnikateľov a "vyťahovaniu finančných prostriedkov" na nezmyselné úkony. Škody, ktoré štátu a používateľom pokladníc kôli nezmyselným servisným prehliadkam vzikajú, sú obrovské. Prínos prakticky žiaden. Pokladnice nie sú automobily, v ktorých ak sa nevymení olej, tak sa poškodia. Kto chce, vie si pravidelnú alebo preventívnu údržbu pokladnice zabezpečiť vo vlastnom záujme a vlastnej réžii. V krajnom prípade, ak je pokladnica nefunkčná alebo sa poškodí, dá sa kúpiť v priebehu dňa alebo najneskôr do 48 hodín, ako to ukladá zákon, nová.

Pokladnice sa aj tak spravidla nekazia. Kazí sa riadiaci počítač, jeho pevný disk, zdroj alebo jednoducho je PC zanesený prachom. Tu je srvisná prehliadka pokladnice aj tak zbytočná a problematiku nerieši. Servisná údržba PC a pokladnice sú rozdielne veci.


01.01.2012

Servisné prehliadky fiskálnych tlačiarní FisBox

V prípade, že potrebujete vykonať servisnú prehliadku v našej firme, detaily Vám upresní náš servisný technik v pracovnom čase (9 - 15 hod) (Kompio Námestovo - KONTAKT).

Upresňujúce informácie o postupe pri vykonaní servisnej
prehliadky fiskálnych tlačiarní FisBox

Fiskálne tlačiarne riadené modulom FisBox majú periodu servisnej prehliadky nastavenú výrobcom na 1825* kalendárnych dní (5 rokov) od dátumu uvedenia do daňovej prevádzky. V prvý deň po uplynutí danej periódy je používateľ po zapnutí tlačiarne automaticky informovaný vytlačením upozornenia o povinnosti vykonať servisnú prehliadku. Upozornenie bude tlačené vždy po zapnutí dovtedy, pokiaľ servisný technik servisnú prehliadku nevykoná a neodošle riadiacemu modulu servisný povel, vrátane svojho servisného čísla. Po vykonaní tejto prehliadky sa termín posunie o nasledujúcich 1825* dní (5 rokov) a informačný výpis sa prestane tlačiť.

Ak používateľ servisnú prehliadku nevykoná, nebude činnosť tlačiarne nijako blokovaná ani obmedzovaná. Vždy po zapnutí tlačiarne sa bude tlačiť upozornenie na povinnosť vykonať servisnú prehliadku ale na činnosť zariadenia FisBox to nemá žiaden vplyv. Používatelia zariadení FisBox si môžu načítať v programe FisTop informáciu z pamäte o tom, kedy sa servisné prehliadky vykonali, kto ich vykonal aj to, kedy je plánovaná nasledujúca servisná prehliadka. V programe FisTop: ALT-K, Servis, Tlač obsah fiskálnej pamäte Long. Informácie o servisných prehliadkach sú zapísané v bloku 6.

Výrobca môže odporučiť servisným strediskám postup pri vykonaní servisnej prehliadky. To, či používateľ bude za vykonanie servisnej prehliadky platiť a prípadné stanovenie výšky poplatku za vykonanie servisnej prehliadky je plne v právomoci servisného strediska a výrobca toto nemôže ovplyvňovať. Faktom zostáva to, že servisné strediská majú s vykonávaním prehliadok isté finančné aj časové náklady a klienti by prípadné poplatky mali akceptovať.

Skutočnosť, že fiskálna tlačiareň FisBox začne po výrobcom stanovenom termíne 1825* dní tlačiť upozornenie na servisnú prehliadku, nie je automaticky dôvodom k tomu, že používateľ túto prehliadku musí vykonať. Výrobca odporúča servisným strediskám v starších verziách FisBox vykonať prvé dve 500* dňové periódy len ako formálne posunutie termínu prehliadky. V prípade, že sa nevyskytol žiaden problém, ani nie je potrebné meniť oterom poškodenú plombu, servisný technik nemusí vykonávať ani zápis do servisnej knihy. Tým, že posunie servisný termín sa automaticky vo fiskálnej pamäti vykoná systémový zápis, z ktorého je možné zistiť to, ktorý servisný technik posun vykonal aj to, kedy túto činnosť vykonal.

Následne, v zmysle požiadaviek zákona 289/2008 minimálne 1 krát za 5 rokov = 1825 dní, má používateľ povinnosť vykonať servisnú prehliadku so zápisom do servisnej knihy. Táto býva spravidla spoplatnená. Tento postup môže výrobca servisným strediskám odporučiť, nemôže však postup prikázať.

Aktuálny zoznam servisných stredísk, ktoré môžete kontaktovať pre vykonanie servisnej prehliadky zariadení FisBox si môžete načítať TU. Zákon určuje povinnosť vykonať prehliadku minimálne raz za 5 rokov a v servisnej knihe by mal byť o tom záznam.

Záznamy o inicializácii, vykonaných servisných prehliadkach a plánovanom dátume začiatku najbližšieho upozorňovania, si používatelia tlačiarní FisBox môžu pozrieť priamo načítaním obsahu fiskálnej pamäte programom FisTop nasledovne:
ALT-K, Servis, Tlač obsah Fis. pamäte Long, na obrazovku. Požadované informácie nájdu v načítanom texte - časť záznamy o servisných prehliadkach.

Predmetom servisnej prehliadky je fyzická kontrola danej fiskálnej tlačiarne. Servisný technik musí uvedené zariadenie fyzicky obhliadnuť, prekontrolovať neporušenosť servisných plomb. Nie je dovolené odoslať servisný príkaz /Fs/ cez vzdialenú správu alebo z počítača, ktorý používateľ používa na predaj.

Servisný technik v čase vykonávania servisnej prehliadky, ktorá je vykonávaná v zmysle požiadaviek zákona 289/2008 najneskôr jeden krát za 5 rokov, musí byť priamo pri danej fiskálnej tlačiarni, musí ju mať fyzicky pri sebe. Ideálne je, aby mal možnosť prekontrolovať celý pokladničný komplet vrátane riadiaceho PC, poprípade vykonať bezpečnostnú archiváciu dát. Servisný technik musí vykonať prehliadku tak, že odpojí sériový kábel RS232 od pôvodného PC a riadiaci povel /Fs/ odosiela zo svojho notebooku. V prípade čiastočného poškodenia plomb oterom alebo opotrebovaní pri používaní, musí tieto vymeniť za nové. Ak má pri kontrole servisný technik podozrenie z neoprávneného zásahu alebo z manipulácie s dátami, či simulácie dokladov na inej tlačiarni, je toto servisný technik povinný nahlásiť na príslušnom DÚ, pričom nie je povinný o tejto skutočnosti informovať používateľa.

V prípade porušenia servisných plomb neoprávneným zásahom servisný technik tieto nevymieňa tak, aby nedošlo k zničeniu dôkazov o narušení /pozn. :) /. Daňový úrad je následne povinný nezávisle preveriť podozrenie a rozhodnúť o tom, či k narušeniu došlo. Pri vykonaní servisnej prehliadky servisný technik vykoná "dennú prehľadovú uzávierku" a zapíše do servisnej knihy údaje o výške kumulatívnych obratov a poradové číslo uvedenej uzávierky v čase prehliadky. V servisnej knihe uvedie dátum a čas vykonania servisnej prehliadky.

Odoslaním povelu /Fs/ vrátane svojho servisného čísla do servisovanej tlačiarne servisný technik potvrdí, že vykonal servisnú prehliadku. Protokol, ktorý tlačiareň vytlačí pripojí k zápisu do servisnej knihy. Fiskálna tlačiareň následne prestane tlačiť upozorňovací text po zapnutí a posunie termín pre nasledujúcu servisnú prehliadku o 1825* dní. Úspešnosť vykonania servisnej prehliadky je možné overiť vypnutím a opätovným zapnutím tlačiarne, kedy by sa už nemal tlačiť text upozorňovania na povinnosť vykonania servisnej prehliadky.

Odporúčaný postup pri vykonávaní servisnej prehliadky fiskálnej tlačiarne FisBox:

1. Kontrola plomb, nepoškodeného obalu tlačiarne, kontrola výrobného čísla tlačiarne, zhody s certifikátom a servisnou knihou, kontrola kabeláže pripojenej k tlačiarni. Oterom poškodené plomby vymeniť za nové. Prípadnú výmenu plomb zapísať do servisnej knihy.
2. Pripojenie fiskálnej tlačiarne k vlastnému notebooku.
3. Potvrdenie servisnej prehliadky zaslaním príkazu Fs, (Servis - vykonanie servisnej prehliadky, zadať číslo servisného technika )
4. Vytlačiť výpis, povel: SF (Servis - výpis obsadenia fiskálnej pamäte LONG ). Vo výpise už bude zápis aj o vykonanej aktuálnej prehliadke a termín nasledujúcej prehliadky.
5. Vytlačenie štatistiky činnosti fiskálnej pamämte, povel FK (Servis - štatistika používania FisBox alebo v staršej verzii programu FisTop: akceptovanie systémového hlásenia ).
6. Vypnutie - zapnutie fiskálnej tlačiarne, upozornenie na vykonanie servisnej prehliadky by sa už nemalo vytlačiť.
7. Kontrola funkčnosti displeja, + odstránenie zvyškov papiera ak má tlačiareň orez.
8. Zápis prehliadky do servisnej knihy spolu s obratmi a poradovým číslom DU na fiškálnej tlačiarni.
9. Načítať kompletnú kópiu kontrolného záznamu s využitím programu FisTop: Servis - Načítať celý obsah FisBox alebo použiť program: FisBox_Read_All, načítané dáta archivovať na CD, odovzdať dáta používateľovi.

Postup pri inicializovaní alebo výmene fiskálnej pamäte FisBox

Inicializáciu alebo výmenu fiskálnej pamäte FisBox vykonáva servisné stredisko zapísané v Elektronickom registri servisných organizácií , ktoré má v zozname uvedené zariadenia s obchodným názvom FisBox. Zoznam servisných stredísk len pre FisBox si môžete načítať TU. Pre vykonanie výmeny by malo mať servisné stredisko od výrobcu zakúpenú novú, nepoužitú fiskálnu pamäť FisBox. V novej, nepoužitej fiskálnej tlačiarni je fiskálna pamäť už nainštalovaná výrobcom a je zahrnutá v cene tlačiarne pri jej zakúpení. Nová fiskálna tlačiareň po zakúpení funguje a je pripravená na zaškolenie alebo testy v "režime pred uvedením do daňovej prevádzky".

Výmenu fiskálnej pamäte musí podnikateľ zabezpečiť pri:

- ukončení alebo pozastavení podnikateľskej činnosti,
- zaplnení niektorého z pamäťových blokov alebo kapacity fiskálnej pamäte,
- pozn. obsah pamäte FisBox nie je reálne možné zaplniť, tlačiareň sa mechanicky "zoderie" oveľa skôr,
- pri poškodení fiskálnej pamäte alebo pri jej technickej poruche, /je nutné doložiť stanovisko výrobcu/
- pozn. výrobca vie technickú poruchu riadiacej dosky odstrániť a obnoviť činnosť modula FisBox,
- pri zmene názvu alebo sídla firmy,
- pri zmene sídla prevádzky,

Výmena fiskálnej pamäte je zložená z dvoch úkonov:


1. Ukončenie činnosti pôvodnej fiskálnej pamäte FisBox.

Odoslanie povelu FT9998 do fiskálneho modulu FisBox, ktorý vyvolá nasledovnú činnosť:

- vykoná a vytlačí ešte jednu, nasledujúcu dennú daňovú uzávierku,
- vykoná a vytlačí ešte jednu, nasledujúcu periodickú daňovú uzávierku,
- prepne modul FisBox do režimu len pre čítanie "ReadOnly" mód,
- zablokuje možnosť tvoriť nové doklady ale umožní načítavanie a tlač uložených dokladov,
- umožní overovanie pravosti dokladov, zablokuje vykonávanie systémových zápisov o odpojení,
- vytlačí informáciu o koncových hodnotách kumulatívnych obratov, počte dokladov, DU a PU,
pozn. povel FT9998 a jeho parametre sú popísané v dokumentácii /servisné číslo, 400 znakov, X/

Následne servisný technik rozoberie fiskálnu tlačiareň. Odpojí fiskálny modul FisBox od konektorov. Na fiskálnu pamäť FisBox nalepí zo zadnej strany nálepku na ktorú uvedie výrobné číslo fiskálnej tlačiarne, DKP a dátum vyradenia tak, aby majiteľ vedel bez pripojenia identifikovať pamäť v archíve. Následne servisný technik zapíše do servisnej knihy dátum vyradenia, hodnoty kumulatívnych obratov a počet DU pri vyradení. Potom odovzdá pamäť používateľovi, pričom používateľ svojim podpisom v servisnej knihe potvrdí, že uvedenú pamäť prevzal.

Predpokladám, že v budúcnosti bude zavedená povinnosť pre servisné strediská zadať prostredníctvom web stránky DRSR informácie spojené s údržbou fiskálnych pokladníc aj do centrálneho evidenčného systému.

2. Vloženie novej fiskálnej pamäte FisBox.

Aby bola fiskálna tlačiareň funkčná je nutné vloženie novej pamäte do pôvodnej fiskálnej tlačiarne. Servisné stredisko vloží na pôvodné miesto v tlačiarni novú pamäť FisBox. Pripojí príslušné konektory - displej, tlačiareň, batériu 3V. Interne v tlačiarni nalepí na fiskálnu pamäť svoju firemnú servisnú plombu /nie plombu DR/ tak, aby bolo možné identifikovať servisné stredisko, ktoré pamäť inštalovalo. Následne tlačiareň skompletizuje a na požiadanie používateľa ju zaplombuje plombami DRSR podľa dokumentácie dodanej od výrobcu. Ak má používateľ pridelené DKP, servisné stredisko uvedie zariadenie do daňovej prevádzky zapísaním časti "Fixné LOGO".

Servisné stredisko po nainštalovaní nového riadiaceho modulu otestuje
činnosť tlačiarne a nastaví prvotné konfiguračné parametre.

Odporúčame nastaviť minimálne tieto parametre:

- typ použitej tlačiarne pre tabuľku synoným (vzor pre FisBox 350) : FC3003____________1___
- typ použitej tlačiarne pre tabuľku synoným (vzor pre FisBox 103) : FC3003____________0___
- systémový dátum a čas povelom: STFISXHH:MM-DD.MM.RRRR
- komunikačnú rýchlosť LCD displeja: FC3015_________57600__
- rýchlosť zobrazovania LCD displeja: FC3006___________001__
- všetky povely je možné odoslať použitím bezplatného programu FisTop alebo príkazom COPY, ak si servisné stredisko dopredu pripraví príkazy do dávkového súbora
- pre servisné strediská je k dispozícii aj výrobný nastavovací program (Dwn. TU) pre jednotlivé typy tlačiarní FisBox, tento je vhodné spustiť a nastaviť tak prvotné výrobné parametre tlačiarne ihneď po vložení nového modulu FisBox v režime RPU

pozn. popis povelov a detaily činnosti sú uvedené v komunikačnom protokole TU a tiež TU
pozn. niektoré riadiace aplikácie externých výrobcov programov vyžadujú špecifické nastavenie, napríklad používajú inú kódovú stránku ako štandartná CP852, názvy typov dokladov, reklamné texty, informačné statické texty na zákaznícky displej, komunikačnú rýchlosť PC-FisBox, FisBox-tlačiareň, atď.

Pri vyradení a ukončení činnosti fiskálnej tlačiarne by mali byť finančné náklady 1. bodu hradené pôvodným majiteľom pokladnice. Ak sa mení majiteľ, náklady 2. bodu by mal hradiť nový majiteľ fiskálnej tlačiarne. Ceny za príslušné služby a použitý materiál určuje servisné stredisko.

Za správnu inštaláciu fiskálneho modulu, činnosť a zabezpečenie zodpovedá servisné
stredisko, ktoré fiskálnu pamäť menilo, tlačiareň plombovalo a inicializovalo.Ing. Štefan Genšor


Shared!
Poznámky:

*500 dní (1.5 roka) je perióda pre vykonanie servisnej prehliadky určená výrobcom pre dosky FisBox vyrobené a expedované do 31.12.2014 /všetky do Fw. 1.22/

*1825 dní (5 rokov), v zmysle novely zákona je perióda upravená na 1825 dní - t.j. 5 rokov. Platí pre dosky FisBox Fw.1.23 a vyššie / dosky FisBox expedované od obdobia 01.01.2015 /-

 Info: www.FisBox.eu info@FisBox.eu