FisBox / Fiscal memory / Fiscal printer


Download FisTop...

Language: SLOVAK (SK) - translate to ENG

Fiskálna tlačiareň je samostatne plnohodnotne funkčné zariadenie.
Musí ale existovať nadradený PC program, ktorý umožní naplno
využiť všetky funkcie fiskálnej tlačiarne ako registračnej pokladnice.

Každý programátor má vlastný pohľad na to, čo má komfortné pokladničné prostredie poskytovať klientovi a ako má prebiehať samotný predaj, každá prevádzka má svoje požiadavky a špecifiká.

Aby sme umožnili klientom hneď po zakúpení našej fiskálnej tlačiarne realizovať predaj poskytneme
trvale bezplatne nasledujúci voľne šíriteľný program FisTop:

DOWNLOAD FisTop SK, aFT!.EXE - free skladový a riadiaci program pre FisBox.

DOWNLOAD FisTop ENG, aFT_EN!.EXE - FisTop with ENG menu and messages.

- vytvorte adresár
C:/FisBox, tu uložte načítaný súbor a spustite aFT!.exe,
- program
aFT!.EXE je self extractor, po prvom spustení sa rozbalí viac súborov,
- súbor aFT!.EXE môžete extrahovať aj programom WinRAR, ako cieľ zvoľte adresár C:/FisBox
- v prípade, že používate 64 bitový OS alebo Linux, použitie WinRAR pre rozbalenie aFT je nutné,

- súbor
aFT!.EXE následne vymažte, už nie je potrebný,
- program môžete spustiť viacerými spôsobmi:
--->
v okne: FisTop.lnk - s možnosťou zmeniť veľkosť okna zmenou písma alebo FisTop.exe,
--->
na celú obrazovku: -startC.bat, -start.bat alebo -start.pif
- podrobný popis inštalácie a viac variánt inštalácie je v dolnej časti tejto stránky,
- aktuálna verzia programu FisTop je: v1.12 zo dňa 19.04.2015
(doplnená podpora DosBox pre Win7 - 32/64bit, aj cez USB-RS)

- Popis programu FisTop - SK formát DOC - TU
- popis je prevzatý z predošlého pokladničného systému OravaCash a nebol úplne aktualizovaný,
- zmeny v činnosti nie sú výrazne odlišné, hlavným rozdielom je to, že doklady sú v tlačiarni,

Načítať kompletný obsah ľubovoľnej fiskálnej pamäte FisBox môžete aj programom FisTop.
/ predpokladá sa, že program FisTop po stlačení klávesy F2 zobrazí zoznam typov účtovných dokladov 0-31, takto signalizuje, že úspešne komunikuje s pamäťou FisBox /

Načítavanie obsahu fiskálnej pamäte spustíte v menu FisTop nasledovne:

Alt-K /
Servis / Načítať celý obsah FisBox FM,

V procese načítavania sa v podadresári programu
C:/FisBox/snsnsnsn.RRm automaticky tvoria textové súbory do ktorých sa jednotlivé načítavané bloky ukladajú v textovej forme. Pri najvyššej rýchlosti 115200 trvá načítavanie 10 000 dokladov a všetkých uzávierok približne 10 minút. Pre načítavanie sa štandartne používa kódová stránka CP852, konfiguračným parametrom:
FC3001____________0___ pri načitavanní sa textové dáta ukladajú v CP852 / default / DOS /
FC3001____________1___ pri načitavanní sa textové dáta ukladajú v CP1250 / windows /
FC3001____________2___ pri načitavanní sa textové dáta ukladajú bez diakritiky / other OS /

Popis funkcií riadiaceho programu FisTop

- plnohodnotný sklad pre max 12 000 PLU, príjem a výdaj/predaj tovaru zo skladu,
- alfanumerické inkrementálne vyhľadávanie podľa názvu, ceny, kódu tovaru atď.,
- podpora čiarových kódov, podpora množstevných čiarových kódov,
- možnosť viacnásobnej inštalácie programu v tom istom PC, spracovanie viac skladov,
- klientsky vernostným systém, max 6 skupín klientov, členské kary, kumulovanie kreditu,
- okamžité zobrazovanie informácie o stave vernostného kreditu klienta na doklade,
- výpočet a tlač jednotkovej ceny za tovar /cena za 1l /kg /m...
- možnosť priamej zmeny ceny tovaru počas predaja, /predaj cez tovarové skupiny/,
- voliteľná možnosť evidencie zásob v NC a PC alebo len PC,
- voliteľná možnosť tlačenia NC na dokladoch PRÍJEM / VYSKLADNENIE,
- možnosť ADRESOVAŤ DOKLADY - každému dokladu je možne prideliť identifikačné alebo daňové údaje odberateľa, doklady nahradzujúce faktúry i v prípade platby cez účet,
- možnosť triediť /zoradiť/ položky PLU podľa rôznych kritérií, Názov, Cena, Zásoba, DPH...
- názov PLU max 30 znakov alebo 30+40 znakov pri tlači v dvoch riadkoch,
- možnosť tlačiť čiarový kód s číslom dokladu na jeho konci pre automatické spracovanie,
- viazané tovary /zálohované obaly k tovaru/, súčasný predaj dvoch zviazaných PLU,
- podpora všetkých 32 druhov dokladov vrátane finančných pohybov, príjem, výdaj, karta...
- otvorené doklady, obsluha viacerých klientov naraz - max 22, reštauračný režim,
- nahrávanie príjmu na sklad počas realizácie predaja,
- priame percentuálne zľavy alebo dynamické zľavy podľa hodnoty nákupu,
- program pre načítavanie alebo tlač obsahu fiskálnej pamäte a systémových záznamov,
- konfiguračný a servisný program umožňujúci konfiguráciu nastavení FisTop,
- možnosť meniť variabilnú časť loga a záveru dokladu,
- možnosť vykonať a zobraziť prehľadové uzávierky na obrazovke bez tlačenia,
- nastavenie Loga, oddelení DPH, uvedenie do prevádzky,
- vykonávanie servisných prehliadok a testov, tlač systémového obsahu fiskálnej pamäte,
- možnosť vytlačiť alebo načítať zoznam štartov, zmeny systémového dátumu a času,
- riadenie prístupu k databázam, heslo majiteľa, nastaviteľné obmedzenia práv obsluhy,
- možnosť presmerovať výstup fiskálnej tlačiarne na obrazovku bez tlačenia na papier,
/pozn. v rámci limít zákona 289/2008, - prvý originál (s MF) nie je možné presmerovať,
- všetky výstupy, uzávierky a existujúce kópie dokladov uložených vo fiskálnej pamäti je možné zobraziť na obrazovke bez toho aby sa museli vytlačiť, / viď povel F.xxxx /
- všetky načítavané a zobrazované kópie dokladov sa automaticky archivujú na disku PC,
- ukladanie zobrazovaných / načítaných dokladov v indexovaných textových súboroch, načítané doklady je možné ďalej spracovávať alebo odosielať emailom,
- program FisTop štandartne využíva kódovú stránku CP_852, možnosť použiť aj CP_1250,
- program FisTop automaticky optimalizuje využívanie sektorov disku metódou Wear Leveling, preto môže byť používany na SSD diskoch, USB Flash pamätiach a SD kartách,

Bezplatný riadiaci a skladový program FisTop pracuje v PC sieti len s obmedzeniami.
Ak chcete spúšťať dve a viac nezávislých inštalácií programu FisTop nad tou istou databázou PLU, musíte každej nasledujúcej inštalácii oznámiť, kde má hľadať databázové súbory PLU.DTF a PODNIKY.DTF. Ak máte napr. jednu inštaláciu v adresári C:/FisBox1 a druhú E:/FisBox2, potom v súbore E:/FisBox2/def.txt musíte druhej inštalácii programu FisTop nastaviť adresár, v ktorom má hľadať databázové súbory. Upravte riadok 40 a 41 nasledovne:

40; C:/FisBox1/ ; Adresár pre spoločné súbory napr. c:/data/
41; 1; Číslo uzla v NET verzii [0..3]

Pretože sieť má pre diskové operácie vyrovnávaciu pamäť /cache/, zápis dát na disk je vykonávaný s oneskorením. FisTop sa môže používať a spúštať v sieti, ale ak sa má reálne sledovať stav zásob, v tom istom čase môže byť spustená a vykonávať predaj iba jedna inštalácia. Ak sa program spustí na PC1, musí sa predtým ukončiť na PC2. Súčasná činnosť obidvoch staníc bude plne funkčná, ale môže mať za následok nesprávne odpisovanie zo zásob PLU pri predaji. Prezeranie PLU a generovanie tlačových zostáv funguje korektne, experimentovaním nemáte čo pokaziť.

Program FisTop funguje aj ak je spustený cez zdieľanie vzdialenej plochy využitím internetu. Takto je možné analyzovať činnosť, vykonávať testy a generovať tlačové zostavy na vzdialenej prevádzke.

pozn. program uložte a skúšajte v adresári C:/FISBOX

- program spustite -start.bat pre prácu v okne, alebo -start.pif pre full screen mode(XP),
- po spustení program očakáva, že PC má sériovú linku COM1 voľnú,
- použitím parametra 2 pre -start.bat 2 alebo -start.pif určíte pre komunikáciu linku COM2,
- prepojovací kábel PC - FisBox používa iba vodiče Rx, Tx a GND,
- program je plne funkčný, niektoré funkcie ešte vyžadujú drobné doladenia,
- popis programu je prístupný po stlačení klávesy F1,
- súčasťou programu je aj načítavací program FBR.exe a konfiguračný program CXB.exe,
- pri pokuse odoslať - ukončiť doklad bude hlásiť chybu ak nie je FisBox pripojený,
- databázy sú kompatibilné s pokladnicou OravaCash - súbory PLU.DTF a PODNIKY.DTF,
- ak si vytvoríte zástupcu ikony "-start.pif" na ploche, doplnte riadok "pracovný priečinok",
- ak stlačíte kláves F2, dozviete sa či modul FisBox komunikuje s riadiacim PC, =>TEST READY,
- program FisTop môžete mať v jednom PC alebo v sieti nainštalovaný viackrát, použite iný adresár,
- každá inštalácia FisTop pracuje nad vlastnou databázou PLU v lokálnom adresári,
- použiť môžete adresáre napr. C:/FISBOX1 alebo C:/FISBOX2, každý bude mať vlastný sklad,
- spustená môže byť vždy len jedna inštalácia FisTop, pred spustením inej, ukončte ALT-X predošlú,
- ak chcete použivať linku COM2, potom spustite program: FisTop.exe 2 alebo -START.BAT 2


Ak plánujete používať program FisTop...

Predtým ako začnete investovať do pokladničného hardware a software, analyzujte svoje potreby a zvoľte si niektorú z nasledujúcich možností.

1. Ak chcete mať výnimočne spoľahlivú PC pokladnicu
a nepotrebujete mať v PC pokladnici pripojenie na internet, môžete využiť systém FreeDOS. Získate PC, ktorý bude jednoúčelovým pokladničným strojom bez pripojenia na sieť a internet. (V predajni môžete mať aj iný PC alebo notebook s pripojením na internet.) Tento pokladničný PC bude dlhodobo spoľahlivý hlavne preto, že nepotrebuje žiaden "hardvérovo náročný" operačný systém ani disk s veľkou kapacitou. Po zapnutí nabehne do 10 sekúnd. Bude aj bez záložných zdrojov fungovať spoľahlivo aj ak bude dochádzať k častým výpadkom napájania. Na túto inštaláciu PC pokladnice vám stačí ľubovoľný aj starší PC s výkonom aspoň trochu lepším ako "Pentium 100 MHz", aspoň jednou štandartnou sériovou linkou COM1 a diskom s kapacitou aspoň 100 MB. (pozn. stačí disk 100 MB, samozrejme môže byť aj 100 GB)

Požiadajte technika, aby vám nainštaloval na cieľový disk použitím "FreeDOS - USB bootable disk creatora"
(DOWNLOAD IMG ) a "Img_Writera" (DOWNLOAD INS ) inštaláciu programu FisTop.

2. Ak chcete mať PC pokladnicu zapojenú v sieti alebo s prístupom na internet.
Je potrebné program FisTop nainštalovať a individuálne vyskúšať či funguje pod Vami požadovaným OS. Ideálnym riešením je Win XP, kde program FisTop funguje bez akýchkoľvek problémov priamo bez DosBox emulátora. FisTop komunikuje cez štandartnú linku COM1 alebo cez USB-RS232 redukciu ak sa po nainštalovaní ovládačov a príslušného riadiaceho programu prepne na COM1.

Určite pod všetkými OS bude program FisTop fungovať v emulovanom prostredí DosBox. Na trhu sa objavujú neustále nové verzie Win, ktoré síce majú podobný názov /home premium, proffessional.../ ale funkčnosťami a kompatibilitou sa líšia. Je ťažké odhadnúť, ktorá verzia Win podporuje DOS - 16 bitové programy akým program FisTop je.

Pod 32 bitovou verziou Win8 by FisTop mohol fungovať bez emulátora DosBox priamo po nainštalovaní podľa návodu. V prípade 64 bitovej verzie Win8, FisTop určite nebude fungovať priamo. Bude možné program FisTop používať len po nainštalovaní programu DosBox. Následne sa program FisTop spúšťa v emulovanom prostredí programu DosBox
ako DOS aplikácia.

Ak nemáte skúsenosti s inštalovaním DOS programov pod Windows alebo LINUXom, odporúčam Vám požiadať skúsenejšieho používateľa alebo servis, o pomoc pri inštalácii programu FisTop. Odborník Vám pomôže aj pri prípadnej inštalácii USB-RS232 redukcie, jej prepnutí na COM1 a teste programu FisTop. Test funkčnosti programu FisTop môžete vykonať aj bez tlačiarne FisBox.

UPOZORNENIE: predtým, ako nám budete volať v otázkach riešenia ovládacích, účtovných alebo logických problémov spojených s programom FisTop, dôsledne si preštudujte návod na používanie programu FisTop a sami skúste, či daný problém neviete vyriešiť. Pred tým ako sa pustíte do vykonávania zmien v nastavení programu FisTop, vytvorte si záložnú kópiu celého adresára FisBox na iný disk. Experimentovaním v programe FisTop nemáte čo pokaziť, návratom k záložnej kópii programu, obnovíte pôvodný stav.

Program FisTop poskytujem bezplatne, poskytovanie telefonických konzultácií je nutné si predplatiť alebo objednať výjazd spojený so školením alebo servisom programu FisTop. Vzhľadom k tomu, že dochádza k častému zneužívaniu našich telefónnych liniek k riešeniu otázok súvisiacich s používaním programu FisTop, od 01.05.2013 budeme poskytovať telefonické konzultácie súvisiace s programom FisTop len tým klientom, ktorí si jednorazovo natrvalo predplatia službu "FisTop Hotline" v cene 40 EUR s DPH bez obmedzenia lehoty pre poskytovanie telefonických konzultácií.

Službu si môžete predplatiť platbou na náš účet aj bez toho, aby ste nás kontaktovali. O realizovaní platby nás informujte emailom
FisTop@FisBox.eu  v ktorom uvediete požadované informácie pre službu "FisTop Hotline". Daňový doklad k platbe odošleme po prijatí úhrady.

Program FisTop môže fungovať v prostredí Win cez USB port
použitím ľubovoľnej USB - RS232 redukcie, používa sa len RX, TX, GND.

- niektoré notebooky alebo PC nemajú integrovanú sériovú linku RS232, preto si na tejto stránke môžete stiahnuť program, ktorý váš notebook alebo PC veľmi jednoducho "doplní" o takúto plnohodnotnú sériovú linku,

- vzhľadom k tomu, že niektoré USB RS232 redukcie majú konštrukčné vady alebo sú z dlhodobého hľadiska nespoľahlivé a nestabilné, odporúčame používať tento typ USB-RS232 redukcie,
ST Labs USB to SERIAL adapter (U-350) - vzhľad
Download ovládača pre WIN pre podporu uvedenú redukciu USB - RS232 TU
- uvedený model sme testovali, prax ukázala, že vyhovuje náročným podmienkam, spoľahlivo funguje aj pri najvyššej rýchlosti COM linky 115200, je odolný napäťovým impulzom aj externému rušeniu,

- po nainštalovaní tohoto programu vám pribudne v správcovi zariadení sériová linka:
" ProLific USB to serial COM5 ", stačí ak ju prepnete na COM1 a program FisTop bude plnohodnotne pracovať i cez USB,
- USB-RS232 redukciu zasúvajte vždy do toho istého USB portu /konektora/, ktorý ste použili predtým pri prvej inštalácii a ktorý ste prepli na COM1, ak totiž USB-RS232 redukciu zasuniete do iného USB konektora, Win mu pridelí inú COM linku /napr. COM6/, ak sa tak stane, nezabudnite si ju znova prepnúť na COM1, ak ste COM 1 už predtým pridelili inému USB konektoru, nevadí, znova môžete aj inému USB konektoru prideliť COM1, ku kolízii nebude dochádzať,

-
Test a skúška činnosti fiskálnej tlačiarne a programu FisTop cez USB - RS232 TU

Program FisTop funguje pod ľubovoľným operačným systémom (DOS, FreeDos, Win98, XP, Vista, W7, Linux, Android, Symbian, Raspbian), potrebuje k činnosti štandartný sériový port COM1 alebo COM2. Môže byť aj cez USB-RS alebo inú komunikačnú redukciu. Tlačiarne FisBox sú nezávislé na OS, budú fungovať pod ľubovoľným OS. Je potrebné informovať sa u výrobcu riadiaceho programu, či má verziu programu pre Linux alebo iný OS. Program FisTop môže fungovať pod Linuxom len v emulovanom prostredí Dosbox alebo Virtualbox. Toto prostredie musí do Linuxu doinštalovať a nastaviť firma, ktorá vám inštaluje Linux.

V prípade, že váš PC alebo notebook má len USB, zakúpte a nainštalujte si USB - RS232 redukciu a namapujte /prepnite/ COM5 /alebo iný/ na COM1 v správcovi zariadení.

Program bude fungovať rovnako rýchlo a spoľahlivo na úplne najstarších PC napr. 486DX40, Pentium 100 ale aj na nových PC napr. s CPU Atom alebo NetTopoch.
Postačuje pamäť RAM 640KB, disk 2GB, FisTop funguje aj z USB kľúča alebo SD karty.

Vzhľadom k tomu, že program FisTop je distribuovaný bezplatne nevzťahuje sa naň možnosť reklamácie ani nemôže byť dôvodom pre reklamáciu fiskálnej tlačiarne. Program je funkčný a jeho spôsobilosť je overená viac ako 300 fungujúcimi prevádzkami v období viac ako 2 rokov /uvedené ku 21.10.2010/. Výrobcu bude priebežne program upravovať podľa požiadaviek zákona alebo zákazníkov. Program FisTop je možné upraviť aj podľa požiadavky a osobitného cenového dohovoru. Program je šírený TAK AKO JE, užívatelia majú možnosť program otestovať pred zakúpením fiskálnej tlačiarne, môžu program a zostavy meniť podľa potreby a bez súhlasu výrobcu. Program bude priebežne dopĺňaný o nové funkcie, pri načítaní novšej verzie si vždy zachovajte predošlú verziu tak, aby ste mali možnosť návratu. Špeciálnu pozornosť venujte súborom PLU.DTF a PODNIKY.DTF v ktorých sú uložené vaše dáta. Pri prechode na novšiu verziu spravidla bude stačiť prepísať do cieľového adresára s novou verziou tieto dva dátové súbory zo staršej verzie.

Neinštalujte program do hlbokej adresárovej štruktúry v prostredí Win, výskyt medzery v názve adresára môže spôsobiť nefunkčnosť programu, dodržte ako cieľový adresár pre inštaláciu C:/FISBOX alebo ak inštalujete viac skladov, iný krátky názov pre adresár C:/FISBOX1

FreeDos nájdete na adrese: http://www.freedos.org/freedos/files/ ----> TU

Program pre import databázy PLU zo súbora CSV do programu FisTop - Download TU
Program umožní vytvoriť súbor s položkami PLU.DTF, do ktorého načíta položky z inej databázy.
Najlepšie je použiť program EXCEL do ktorého načítate ľubovoľnú databázu a tú následne exportujete do súbora PLU.CSV. Po spustení programu GetPlu.exe tento načíta položky PLU a vytvorí súbor PLU.DTF použiteľný v programe FisTop. Detaily o nastavení parametrov pre import nájdete a môžete zmeniť v súbore GetPLU1.txt


Používanie programu FisTop v prostredí Windows 7 (32/64 bit)

Je nutné individuálne otestovať, či program FisTop bude bez dodatočných inštalácií podporných programov plnohodnotne fungovať v prostredí Win7 a Win8x. Skúsenosti sú také, že v niektorých verziách Win7/8 funguje okamžite bez problémov a v niektorých je nutné doinštalovať podporný program DosBox. Ak test v konkrétnom PC vykazuje chyby pri spustení programu FisTop (nemyslí sa tým chybu hlásenú absenciou linky COM1), je nutné do prostredia Win7(32/64bit) nainštalovať program DosBox, následne je v tomto programe potrebné nastaviť tieto oblasti:

[serial]
serial1=directserial realport:COM1

mount c: c:/

Program DosBox je možné stiahnuť z našej stránky tu:
DosBox 0,74 ----> TU
a konfiguračný súbor pre DosBox 0,74 upravený pre FisBox tu:
DosBox 0,74 config ----> TU


Program DosBox je možné stiahnuť aj zo stránky GNU GPL tu:
http://www.dosbox.com/download.php?main=1
http://www.dosbox.com/

V prostredí DosBox funguje program FisTop normálne.

( FisTop sme testovali v prostredí DosBox v. 0.74 pod Win7-32 bit cez USB-RS232 redukciu. Program fungoval v okne aj FullScreen normálne, pozorovateľné boli len drobné oneskorenia v reakcii pri pohybe v databáze PLU, použili sme uvedenú konfiguráciu )


Run FisTop in Windows 7 in FullScreen MODE

Fistop môže fungovať aj pod Win7 na celú obrazovku.... Nasledujúci text je v angličtine, je tak skvele napísaný, že ho nebudem prekladať, celú atmosféru textu by som prekladom len pokazil... Myslím si, že text je intuitívne pochopiteľný i v pôvodnom znení.

Majid: hey guys, i started to search out this thing for quite some time and at last i found the solution: some people might suggest you to install other Desk operating programs and some might say install virtual machines etc, well, for God sake guys, this is Windows 7, the extreme of all operating systems, you got option every where with every click, we sometime miss thing very easily,
TO GET THE FULL SCREEN FUNCTION : SIMPLY DISSABLE YOU GRAPHICS DRIVER,
Go to desktop
Right click on my computer,
click on manage
click on device manager
see Display adaptors
click it to show you your card info
Right click on you card info
and Disable it
Prompt yes/no: click on yes
Go to start and cmd
alt/enter and booooooooooom it goes full screen hahahaha
Is'nt it easy man:


- UPOZORNENIE: na 64 bitových operačných systémoch nefungujú priamo spustené 16b aplikácie, ani FisTop.EXE
- Pod 64 bitovými operačnými systémami alebo v prostredí LINUX je možné okrem uvedených variánt program FisTop.EXE úspešne spustiť a používať v prostredí programu VMware workstation - http://www.vmware.com/downloads/eula.doStaršie verzie programu FisTop je možné stiahnuť tu:

FisTop v1.03 - pre tlačiarne FisBox inicializované do konca roku 2010.
AFT_v103!.EXE

FisTop v1.12 - pre tlačiarne FisBox inicializované od roku 2011 vyššie.
AFT_v112!.EXE


Nastavovací program pre servisné strediská Vyroba_SET - Download TU pre jednotlivé typy tlačiarní riadených modulom FisBox. Program je vhodné spustiť a nastaviť tak prvotné výrobné parametre tlačiarne ihneď po vložení nového modulu FisBox v režime RPU. Detaily sú v priloženom textovom súbore.-

 Info: www.FisBox.eu info@FisBox.eu