FisBox / Fiscal memory / Fiscal printer


Fiškálny modul - SK
Shared remote FisBox

Objednací kód FB:

Cena : 50 EUR / s DPH : 60 EUR


FisBox dodávame bez káblov a LCD,
tieto sú už v tlačiarni nainštalované


Objednávka modula FisBox TU: FB_MODUL@FisBox.eu 


31.03.2010

Technické parametre riadiaceho modulu fiskálnej tlačiarne: FisBox

FisBox - ENG version

Fiškálna pamäť, fiškálny modul a e-signature zariadenie v jednom bloku: FisBox
Textovo orientované fiskálne zariadenie pre automatické spracovanie účtovnej evidencie. Tvorba a nemodifikovateľná archivácia dokladov s elektronickým podpisom a časovou pečiatkou (PlainText device).
Štatistika obsadenia pamäte FisBox po 1000 denných uzávierkach - TU.

Procesor a základné vlastnosti

- ARM Cortex-M3, 72 MHz, 32 bit, LQFP 64, internal RAM, internal FLASH,
- nezávislosť na riadiacom programe a operačnom systéme riadiaceho PC alebo tabletu,
- pripojenie cez RS232 alebo USB použitím niektorej redukcie USB->RS, BT->RS, LAN->RS,
- možnosť dynamickej zmeny komunikačnej rýchlosti počas prevádzky (9.6K .. 112K),
- nízky príkon, štandartne 0,18 W, optimalizovaná mobilná verzia 0,10 W,

Rozmery a príkon

- 7.8 x 3.6 cm, 4 montážne otvory, expedovaná doska je zaliata epoxidom,
- FisBox príkon = 0.18W, / pri napájaní 12V / i = 14mA / pozn. príkon bez LCD,

Datová - fiskálna pamäť

- FLASH, 4 GB, kapacita 2 000 000 účtovných dokladov s okamžitým prístupom k dátam,
(kapacita postačuje na 22 rokov pri 250 dokladoch denne, *1 - upresnenie dole )
- kapacita 9998 denných uzávierok ( cca 27 rokov ),
- kapacita 9998 periodických /mesačných/ uzávierok,
- priame adresovanie dokladov a uzávierok, okamžitá tlač alebo načítanie ktoréhokoľvek z existujúcich dokladov, skupiny dokladov, uzávierok alebo skupiny uzávierok,
- integrovateľnosť do prenosných registračných pokladníc, zdieľateľný prístup,
- 2 nezávislé elektronické podpisy na dokladoch s rôznou úrovňou zabezpečenia,
- každý doklad obsahuje overiteľný elektronický podpis, tento reprezentuje dáta dokladu,
- overenie elektronického podpisu je možné vykonať na ľubovoľnom inom module FisBox,
- pre overenie elektr. podpisu nie je potrebný verejný kľúč, zaniká distribúcia kľúčov,
- viacúrovňová softvérová ochrana tvorených a uložených dát elektronického žurnálu,
- ochrana zabraňuje zneužitiu dát elektronického žurnálu a jeho predaju ako tovaru,
- automatická kompresia, kódovanie a ukladanie všetkých tvorených dokladov do fiskálnej pamäte v reálnom čase bez možnosti uložené dáta zmeniť alebo vymazať,
- originálne dáta ukladané do fiskálnej pamäte FisBox nikdy neopustia zaliate prostredie,
- sekvenčné (rozmietané) ukladanie všetkých dokladov (FISKÁLNE aj NEFISKÁLNE),
- možnosť používať fiskálnu tlačiareň v testovacom móde - "režim pred uvedením do prevádzky", možnosť neskoršieho školenia obsluhy použitím "tréningových dokladov"
- možnosť aktivovať režim READ ONLY s možnosťou načítavať a tlačiť kópie existujúcich dokladov /režim po vyradení a ukončení činnosti fiskálnej pokladnice alebo tlačiarne/

Špecifikácia účtovných dokladov

- max 200 účtovných položiek /tovarových riadkov/ v doklade,
- max 500 súčasne otvorených dokladov s možnosťou účtovania do všetkých naraz,
/ pri zmene účtovného dokladu je klient automaticky informovaný na displeji /
- priame textové definovanie účtovných položiek PLU = 400 000 000 PLU ~:)
- zachovanie otvorených dokladov po vypnutí tlačiarne,
- max dĺžka textu účtovného riadku 80 alebo 40 znakov, ( CFG = PRELOM = 40 )
- možnosť kombinovať 40 a 80 znakové riadky v tom istom doklade,
- max počet desatinných miest použitých v účtovnom riadku: 6,
- výpočet a tlač výdavku a voliteľne výdavku v cudzej mene na účtovnom doklade,
- možnosť zobrazovania prepočtu hodnoty dokladu v cudzej mene na doklade,
- možnosť realizácie platby v cudzej mene, výpočet výdavku v cudzej mene,
- lineárne jedinečné číslovanie dokladov ( D: 0 .. 1 999 999 ) / ( UZ: 1 .. 9998 ) pre priamu okamžitú tlač alebo načítanie kópie ľubovoľného dokladu alebo uzávierky do riadiaceho PC na pozadí počas účtovania iných dokladov,
- možnosť tlačiť za každou položkou dokladu 40 znakov - napr. EAN, číslo PLU, nákupnú cenu na prijímových dokladoch, variabilný symbol pri evidencii úhrad faktúr, sériové číslo predávaného tovaru, záručné podmienky...,
- možnosť použiť medziriadkové "> INFO TEXT >" informatívne položky v doklade,
- k
omunikačný protokol FisBox je definovaný tu

Variabilná hlavička dokladu - úvod

- možnosť meniť v každom účtovnom doklade,
- max 400 znakov textu, povolená zmena typu písma v texte použitím synoným,
- možnosť generovať impulz pre otvorenie pokladničnej zásuvky,
- možnosť vloženia grafického loga(A) a grafického loga(B), init len po odplombovaní,

Variabilný záver dokladu

- možnosť meniť v každom účtovnom doklade,
- max 400 znakov textu, povolená zmena typu písma v texte použitím synoným,
- možnosť vloženia dynamického informatívneho textu pri uzatváraní dokladu, napr. informácie o stave vernostného kreditu, individuálnych akciách, adresa odberateľa, ...
- možnosť generovať impulz pre otvorenie pokladničnej zásuvky,
- možnosť vložiť povel pre orezanie/odstrihnutie papieru na konci dokladu,
- prenos koncovej sumy za doklad do PC pre odoslanie do platobného terminálu,
- možnosť pridať variabilný textový záver k uzávierkam (max 800 znakov),

Typy dokladov

- max 32 typov /druhov/ účtovných dokladov,
- 16 druhov daňových (FISKÁLNYCH) dokladov spočítavaných v GT fiskálnej pamäte, prvý originál dokladu je označený grafickým logom MF,
- 14+2 nedaňových (NEFISKÁLNYCH) - informatívnych účtovných dokladov,
( doklady nemajú logo MF a sú označené textom "NEFISKÁLNY DOKLAD",)
- možnosť definovať názvy typov dokladov,
- možnosť rozhodnúť pre každý typ, či sa má názov typu dokladu tlačiť na doklade,
- tréningový a finančný typ dokladu, /NEPLATNÝ DOKLAD, VKLAD/,

Daňové oddelenia DPH /VAT/

- max 8 oddelení DPH, označenie písmenom A..G, v prípade neplátcu DPH ' ' alebo @,
- možnosť 9998 krát zmeniť hodnoty sadzieb DPH vždy po PU (oddelenie G je vždy 0%),
- možnosť využiť oddelenia DPH ako identifikátor tovarovej skupiny,

Keby náhodou, FisBox to už má hotové...

- konfiguráciou aktivovateľné zaokrúhľovanie koncovej sumy dokladu,
- voliteľne 10-kové (X0) alebo štvrtinové (X0, X5) zaokrúhľovanie pre prípadné zrušenie malých mincí,
- možnosť voľby zaokrúhľovania hodnoty dokladu v cudzej mene,
- možnosť ukladania kompletnej daňovej adresy klienta alebo odberateľa pre každý doklad v prípade potreby povinnej adresovateľnosti daňových dokladov,

Zákaznícky displej:

- interný -
Model ID alebo externý - Model ED,
- priamo pripojiteľný ľubovoľný 2-riadkový LCD alfanumerický displej s počtom znakov od 8 do 64, (napr. modul LCD, typ LCM16021AWSL alebo WC1602AK - 2x16 znakov, cca 6€)
- úplné riadenie a zobrazovanie textu a medzisúčtu modulom FisBox, 4 bitový režim,
- plnohodnotný PostProces - /rýchlo odoslané položky z PC sa zobrazujú plynule čitateľne/,
- možnosť definovať 200 riadkov reklamného textu ktorý sa bude automaticky zobrazovať na zákazníckom displeji v čase nečinnosti,
- možnosť definovať rýchlosť zobrazovania reklamného textu,
- voľba 2 alebo 3 fázového zobrazovania účtovného riadku /názov, cena, spolu/,
- automatické zobrazovanie výdavku alebo počtu položiek v doklade pri ukončení dokladu,

Nezávislé hodiny reálneho času, záznamy o aktivite a činnosti riadiaceho modulu

- integrované nezávislé hodiny reálneho času /RTC/ a kalendára,
- softvérovo doladiteľná presnosť hodín reálneho času,
- hodiny reálneho času zostávajú dlhodobo zachované aj pri odpojení záložnej batérie, reálny čas sa len oneskorí o čas, pokiaľ bola batéria odpojená,
- všetky zmeny v nastavení hodín reálneho času sa zaznamenávajú vo fiskálnej pamäti,
- automatické zaznamenávanie dátumu a času každého zapnutia, počtu zapnutí, dĺžky činnosti, záznam vykonanej činnosti a dátumu a času vypnutia riadiaceho modulu,
- záznamy s uvedením dátumu a času odpojenia záložnej batérie,
- zálohovanie 3V lítiovou batériou, /10 rokov/ plnohodnotná funkčnosť i bez batérie,

RealTime PostProcessing - paralelné spracovanie úloh

FisBox v tom istom čase pracuje na viacerých úlohách:

- prijíma dáta, /môže spracovávať 500 dokladov paralelne/
- vytvára doklad - analyzuje a kontroluje prijaté dáta, vypočítava medzisúčty,
- zapisuje žurnál - komprimuje a kóduje dáta,
- zobrazuje text účtovaných položiek na displeji tak, aby boli plynule čitateľné,
- pri zmene účtovného dokladu informuje zákazníka na displeji o stave dokladu,
- prijíma dáta zo snímača čiarových kódov a vo vhodnom čase ich prepošle do PC,

Odosielanie položiek z PC nie je nijako spomaľované, prenos dát je plynulý a bez oneskorení. Doklad s 80 položkami môžete odoslať naraz, PostProces v module FisBox zabezpečí pomalé - čitateľné zobrazovanie textov na displeji bez toho, aby sa prenos dát musel pozastaviť alebo čakať na spracovanie.

Parametre prenosu RS232, LCD

PC <=> FisBox: 9600,n,8,1, / Rx, Tx, GND,
( voliteľne 19.2, 38.4, 57.6, 115.2k)
FisBox ==> Printer: 9600,n,8,1, / Tx, CTS, GND, ( voliteľne 19.2, 38.4, 57.6, 115.2k)
FisBox ==> LCD, OUT only, PIO mode, 4 bit, ( voliteľne ...)
BarCode Reader /Scales ==> FisBox: 9600,n,8,1, / Rx, GND, ( voliteľne ...)
Prenosové rýchlosti jednotlivých kanálov možu byť menené podľa požiadavky,

Retransmit /preposlanie/ dát zo snímača do riadiaceho PC tou istou linkou

- k modulu FisBox je možné pripojiť externý snímač čiarových kódov alebo iné RS232 zariadenie produkujúce sériové dáta, modul na pozadí normálnej činnosti prijíma dáta z tohoto zariadenia a vo vhodnej chvíli tieto prepošle do PC po riadiacej linke tak, aby nenarušil komunikačný protokol: /Požiadavka <--> Odozva/, takto vám modul ušetrí náklady na prídavné sériové linky, celý pokladničný systém vrátane snímača môžete riadiť jedinou sériovou linkou,

RealTime kompresia a dekompresia dát

- všetky prijaté a tvorené dáta sú v reálnom čase interne modulom bezstratovo komprimované a pri tlači či exporte dekomprimované,
- dáta sú pred kompresiou analyzované, používa sa trojúrovňová kompresia ktorá zabezpečí, že zo vstupných dát zostane len 50%, v niektorých prípadoch len 6%,
- dáta sa do fiskálnej pamäte ukladajú komprimované, kódované a rozmietané,

RealTime kódovanie a dekódovanie dát

- dáta sú pred uložením do fiskálnej pamäte kódované, ukladanie dát je rozmietané,
- používa sa kódovanie s plávajúcim kódom - pri kódovaní rovnakého vstupného bloku dát sú cieľové dáta vždy iné,

" Trvalá alebo dočasná " konfigurácia

- nastaviť konfiguračné parametre pre činnosť modula FisBox je možné tak, že sa tieto uložia ako trvalé /povel FCxxxx/ alebo zmena konfigurácie bude platiť len pre jeden doklad /povel Fcxxxx/, po jeho ukončení sa automaticky obnoví štandartná konfigurácia,
túto vlastnosť využijete napríklad vtedy ak bude aktivované zaokrúhľovanie koncovej hodnoty dokladu ale doklady platené kartou sa nezaokrúhľujú, podobne môžete na interných nefiskálnych dokladoch dynamicky vypnúť tlač grafického loga a ušetriť papier,

CPU Software

- programované v jazyku C, cieľový program má cca 45 kB,
- RealTime trojúrovňová kompresia a dekompresia dát, 5 milisekúnd/kB,
- RealTime kódovanie a dekódovanie dát s plávajúcim kódom, 250 mikrosekúnd/kB,
- PostProces IRQ zobrazovanie na LCD,
- Flash IO: read 400 kB/s, write 150 kB/s,
- automatické kódovanie a dekódovanie dát počas čítania a zápisu,
- dáta sa do pamäte ukladajú rozmietane, pri exporte a tlači sú spätne "poskladané",
- integrita dát uložených v pamäti je neustále kontrolovaná kontrolným súčtom CRC32,
- flash drive wear leveling,

Integrovateľnosť

A: ako fiskálnu tlačiareň - modul FisBox je možné integrovať do každej ihličkovej alebo tepelnej tlačiarne ktorá má sériové rozhranie RS232 a je mechanicky upraviteľná podľa požiadaviek zákona 289/2008,

B: ako klasickú registračnú pokladnicu - modul FisBox je možné použiť ako hotový subkomponent pre výrobu ľubovoľných klasických registračných pokladníc jednoduchým doplnením iného modulu /napr. na báze 8051/ ktorý bude obsluhovať klávesnicu, lokálnu tlačiareň a PLU,

Filozofiou tvorby ceny máme záujem dosiahnúť stav pri ktorom sa fiskálna pamäť a v našom prípade i fiskálny modul v jednom bloku, stane vecou spotrebného charakteru, podobne ako toner v tlačiarni, rozdielom bude to, že toner postupne vyprázdňujete a FisBox budete postupne plniť vašimi dátami.

K reálnej činnosti a testom je nutné pripojiť k modulu FisBox 3V lithiovú batériu, ktorá zabezpečuje správnu činnosť RTC - hodiny reálneho času. Modul FisBox je plnohodnotne funkčný aj bez tejto batérie. Batéria je súčasťou /komponentom/ fiskálnej tlačiarne a je v nej už nainštalovaná preto sa k modulu samotnému nedodáva. Batériu s konektorom je možné u nás zakúpiť v cene 3 EUR.

UPOZORNENIE:
- zariadenie môže uviesť do daňovej prevádzky a vykonávať servisné prehliadky len servisný technik s platným servisným číslom,


*1, - uvedené len pre reálnejšiu predstavu o kapacite, nie ako deklarácia technických parametrov, tieto sú ovplyvnené pracovnou teplotou prostredia a skladovaním modula,
- princíp je rovnaký prakticky u všetkých výrobcov FLASH - výrobca FLASH pamätí deklaruje zachovanie dát v pamäti pri teplote do 50st. minimálne 15 rokov, pri teplote 35st. 48 rokov viď. dokument slaa392.pdf na TI.

Licencia pre používanie riadiacich modulov FisBox v klasických registračných pokladniciach, prenosných pokladniciach, fiskálnych tlačiarňach, elektronických podpisovacích zariadeniach /ESD/, v data LOG, TimeStamp, Shared invoice a iných zariadeniach je po dohode na predaj.
EML 

Autorské práva, © Copyright


-

 Info: www.FisBox.eu info@FisBox.eu